Paiste New Alpha ‘Brilliant Finish’

Paiste Alpha Brilliant Paiste Alpha ถูกผลิตขึ้นมาครั้งแรกในปี 1992 โดย Paiste ตั้งใจที่จะผลิตฉาบที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม โดย Alpha ทำจากโลหะผสม CuSn8 Bronze หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 2002 Bronze และในปี 2007 Paiste Alpha ได้ถูกปรับปรุงคุณภาพในด้านของเสียงอีกครั้ง ซึ่งไม่ว่าจะเป็นมือกลองอย่าง Steven Spence (Black Tide), Jason Sutter (Chris Cornell), Jeremy Spencer (Five Finger Death Punch), Dave Witte (Municipal Waste) และ อื่นๆ อีกมากมาย ต่างก็ใช้ Paiste Alpha และในปีนี้ Paiste ได้ทำการปรับปรุง Paiste Alpha อีกครั้งด้วยการเพิ่ม Brilliant Finish (ผิวฉาบแบบ Brilliant) และ เพิ่มความหลากหลายในตัวเลือกของฉาบทั้งในเรื่องของน้ำหนักและขนาด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *